*   اطلاعات مورد نیاز برای برآورد هزینه

۱٫     پرسشنامه

۲٫     تعداد حجم نمونه (برای ورود داده)

۳٫     فرضیات پژوهش و آمار توصیفی

۴٫     تصویر مدل ساختاری در صورت وجود

 

*   اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار

۱٫     ورد پرسشنامه

۲٫     فایل داده ها در اکسل همراه با اطلاعات دقیق کدها(در صورت ورود داده توسط خود شخص)

۳٫     مشخص نمودن مولفه های عامل ها

۴٫     مشخص نمودن گویه ها با جهت مستقیم و معکوس

۵٫     فرضیات پژوهش و آمار توصیفی

۶٫     تصویر مدل ساختاری در صورت وجود

۷٫     ارائه هر گونه توضیح یا نمونه کار برای انجام کار (در صورت لزوم)

 

*   هزینه‌ها:

۱٫     ورود داده

۲٫     آمار توصیفی

۳٫     آمار استنباطی

 

 

 

 

فرم ثبت سفارش فراتر از تحلیل